Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de Opleiding Begeleider Angst voor honden

Over de Opleiding Begeleider Angst voor honden

De opleiding Begeleider Angst voor honden is een dienst van Hond InZicht in samenwerking met UB Coaching & Training. Hond InZicht is onderdeel van MvB InZicht  van Marleen van Baal.

Termen in deze Algemene Voorwaarden

Opleiding:
Opleiding Begeleider Angst voor honden
Opleider:
Hond InZicht
Docenten:
Marleen van Baal & Ursula Beekman
Cursist:
Deelnemer aan de cursus
Lesgeld:
De kosten van de opleiding zonder bijkomende kosten

1.Over deze Algemene Voorwaarden

1.1 Bestemd voor wie?
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Opleiding Begeleider Angst voor honden van Opleider Hond InZicht. Elke cursist heeft kennis genomen van en gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden zodra hij het inschrijfformulier ondertekend heeft geretourneerd aan de Opleider. Dat staat ook op het inschrijfformulier vermeld.

1.2 Geldigheid
Indien een artikel uit de Algemene Voorwaarden een onjuistheid bevat, dit uitsluitend effect heeft op dat betreffende artikel en geen effect op de rest van de Algemene Voorwaarden.

1.3 Ontbrekende zaken
Indien er zaken niet vermeld staan in de Algemene Voorwaarden die wel aandacht behoeven, wordt door cursist en opleider in goed overleg naar een oplossing gekeken.

2.De opleiding

2.1 Inschrijven
Na telefonisch of mail contact tussen de cursist en de Opleider ontvangt de cursist een inschrijfformulier. Zodra deze ontvangen is, volledig is ingevuld én de cursist voldoet aan de voorwaarden voor deelname, is de cursist ingeschreven. De inschrijving wordt per mail door de Opleider bevestigd.

2.2 Herroepingrecht
Tot 14 dagen na de datum van bevestiging van inschrijving door de Opleider, kan de cursist gebruik maken van het Herroepingrecht. Na deze 14 dagen gelden de Algemene Voorwaarden van de Opleiding.

2.3 Start van de Opleiding
De Opleiding gaat door nadat er voldoende inschrijvingen zijn. De opleiding gaat door bij zes aanmeldingen. Drie weken voor aanvang van de Opleiding wordt definitief bekend gemaakt of de opleiding door gaat.

2.4 Verzekerd van deelname
Inschrijven is pas mogelijk na contact met de Opleider waarin is vastgesteld dat de cursist voldoet aan de voorwaarden van deelname voor de Opleiding. Naar aanleiding van dit gesprek ontvangt de cursist een inschrijfformulier van de Opleider. Zodra het inschrijfformulier is ontvangen, wordt de inschrijving bevestigd. Met deze bevestiging is de cursist verzekerd van inschrijving; nog niet van deelname. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn, worden de facturen verstuurd. Pas na betaling van het lesgeld is de cursist verzekerd van deelname.

2.5 Wijzigingen in lesaanbod en lesvorm
De Opleider behoudt zich het recht voor data, tijden, locaties van de lessen en examens te wijzigen. Dit zal bij een lopende Opleiding zoveel mogelijk in overleg gaan met de cursisten, waarbij de Opleider uiteindelijk beslist.

2.6 Annuleren door cursist

2.6.1 Annulering vooraf aan de opleiding
De cursist kan tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding kosteloos annuleren. Bij een annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de Opleiding wordt geen lesgeld gerestitueerd. Het is de cursist toegestaan een vervanger voor te stellen, deze vervanger kan echter uitsluitend vervangen mits deze voldoet aan de voorwaarden van deelname aan de Opleiding. Het is de Opleider die beslist of de vervanger voldoet en deel kan nemen in plaats van de annulerende cursist. De vervangende cursist zal eerst zijn betaling van het lesgeld dienen te voldoen, alvorens de Opleider het lesgeld (minus E 75,00 aan administratiekosten) restitueert aan de annulerende cursist.

2.6.2 Annulering tussentijds door cursist
Bij het tussentijds beëindigen van de Opleiding door de cursist zonder medische reden, wordt er geen lesgeld gerestitueerd. Bij annulering door medische oorzaak, zal na het overleggen van een doktersverklaring, 75% van het lesgeld worden gerestitueerd met aftrek van de reeds gevolgde lessen. Hier zal de verdeelsleutel gelden van het lesgeld gedeeld door 11 lesdagen (10 lesdagen, 1 eindgesprek). Bij het overlijden van de cursist wordt de overeenkomst ontbonden en zal het resterende lesgeld gerestitueerd worden aan de nabestaanden. Bij tussentijdse annulering is het niet mogelijk een vervanger in te zetten.

2.7 Annuleren door Opleider

2.7.1 Onvoldoende aanmeldingen
De Opleider kan besluiten de opleiding te annuleren indien er onvoldoende aanmeldingen zijn. Uiterlijk drie weken voor aanvang van de cursus krijgen de ingeschreven cursisten hierover uitsluitsel.

2.7.2 Annulering door overmacht
Indien door overmacht bij de Opleider de Opleiding geannuleerd dient te worden, zal het lesgeld volledig worden gerestitueerd aan de cursisten met een verdeelsleutel over de reeds gevolgde lessen en de geannuleerde lessen. Hier zal de verdeelsleutel gelden van het lesgeld gedeeld door 11 lesdagen (10 lesdagen, 1 eindgesprek).

2.7.3 Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan: het niet kunnen voldoen aan de aangegane verplichtingen door omstandigheden die buiten de macht van de Opleider liggen. Denk hierbij aan ziekte of overlijden van (één van de) docenten, ernstige familieomstandigheden waardoor de docenten niet in staat zijn te werken. De Opleider is bij overmacht niet schadeplichtig naar de cursisten.

3. Examen – en diplomeringsprocedure
De cursisten sluiten de Opleiding af door het inleveren van een eindverslag en het maken van een schriftelijk examen. De procedure en voorwaarden staan beschreven in de Examen- en Diplomeringprsocedure, deze is verwerkt in de studiegids.

3.1 Diploma of certificaat
Na het met goed gevolg doorlopen van de Opleiding, het met een voldoende behalen van het theoretische examen èn een voldoende beoordeling voor het eindverslag ontvangt de cursist bij het eindgesprek een diploma. De opleider en de docenten beslissen over de beoordelingen.
Bij een onvoldoende op één van bovengenoemde punten, zal een bewijs van deelname in plaats van een diploma worden uitgereikt. De studiegids wordt voor aanvang van elke Opleiding up to date gemaakt en vult dit artikel verder aan. Alle cursisten ontvangen de studiegids per mail.

4.Vertrouwelijkheid
Alle informatie die door of over cursisten of docenten wordt verstrekt, vooraf, tijdens of na de Opleiding en waarvan verwacht kan worden dat deze informatie vertrouwelijk van aard is, wordt door de Opleider, de docenten en de cursisten vertrouwelijk mee omgegaan.

5.Ethische code
De Opleider, docenten en cursisten onderschrijven de ethische code zoals is opgesteld door de NOBCO (Nederlandse Orde voor Beroepscoaches)

6.Kosten van de opleiding

6.1 De prijs van de opleiding
Op het moment van inschrijven geldt de actuele prijs. Deze staat vermeld op de website www.angstvoorhonden.nlDe Opleider behoudt zich het recht voor de prijs van de opleiding aan te passen. Veranderingen in de prijs hebben geen invloed op de betalingsvoorwaarden van de reeds ingeschreven cursisten.

6.2 Bijkomende kosten
Naast het lesgeld dienen boeken ter ondersteuning van de Opleiding aangeschaft te worden. Deze literatuurlijst ontvangt de cursist samen met de factuur en deze wordt meegezonden met de studiegids. De kosten voor de boeken zijn niet inbegrepen in het lesgeld.

6.3 Inbegrepen in de prijs van de opleiding
In de prijs van de opleiding zijn de locatiekosten, lesmateriaal, lunches, drinken en versnaperingen gedurende de lesdag inbegrepen.

6.4 Niet inbegrepen in de prijs van de opleiding
Kosten voor de aan te schaffen literatuur zijn niet inbegrepen in de prijs van de opleiding. Ook eten en drinken in verband met een speciaal dieet zijn voor eigen rekening. Indien de cursist door grote reisafstand besluit te overnachten in de omgeving van de opleiding, zijn deze kosten voor eigen rekening.

7.Betalingsvoorwaarden

7.1 Facturering per email
De Opleider factureert per email. De facturen worden in PDF bestand verstuurd aar het email adres zoals vermeld op het inschrijvingsformulier. De kans bestaat dat de mail in de spam-box terecht komt, als het mailadres van de opleiding niet toegevoegd is aan de contacten van de cursist. Er is geen coulance ten aanzien van de betalingstermijn indien dit gebeurt.

7.2 Betalingstermijn
De Opleider hanteert een betalingstermijn van 10 dagen.

7.3 Betaling in termijnen
Het is mogelijk het lesgeld in termijnen te betalen. In overleg tussen Opleider en cursist zal een betalingstermijn op maat worden afgesproken. Deze afspraken zullen schriftelijk bevestigd worden en door de cursist ondertekend voor akkoord. Voor een betalingstermijn op maat wordt E 50,00 extra aan administratiekosten aan administratiekosten in rekening gebracht.

7.4 BTW
De Opleiding is geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) en derhalve niet BTWplichtig.

7.5 Restitutie
Bij een annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de Opleiding wordt geen lesgeld gerestitueerd. Zie artikelen 2.6 en 2.7 met de bijbehorende subvoorwaarden voor diverse uitzonderingen op restitutie van lesgeld.

7.6 Incasso bij wanbetaling
Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen zal de Opleider een incassobureau inschakelen. De kosten voor het incassobureau worden op de cursist in kwestie verhaald.

8. Intellectueel eigendom

8.1 Auteursrecht
Het auteursrecht op het lesmateriaal (de inhoud van de lesmap, hand-outs van de presentaties, de inhoud van de les en overig lesmateriaal) berust bij Coachen naar InZicht en voor de drie lesdagen over kinderen bij UB Coaching & Training. Het auteursrecht is ook van toepassing op de teksten van de website www.angstvoorhonden.nl , de teksten over deze opleiding op andere websites van MvB InZicht en op de website van UB Coaching & Training. Inbreuk op het auteursrecht wordt aangemerkt als een misdrijf. 

8.2 Gebruik van materialen
Het lesmateriaal van de opleiding mag niet door derden worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de docenten. Materiaal wat met schriftelijke toestemming wordt gebruikt dient altijd voorzien te zijn van bronvermelding.
Artikelen, teksten en blogs van de website www.angstvoorhonden.nl over de opleiding mogen uitsluitend in zijn geheel en  met complete link gedeeld worden op social media.

9. Klachtenprocedure
Bij onvrede over de opleiding, de docenten of begeleiding kan de cursist een klacht indienen.

9.1 Stapsgewijze klachtafhandeling
In eerste instantie zal de klacht door de Opleider in behandeling worden genomen. Indien dit niet tot een oplossing leidt, kan de cursist een schriftelijke klacht indienen bij de Opleider. Deze zal de klacht doorzetten naar de onafhankelijke Klachtencommissie. De klachtencommissie handelt de klacht binnen vier weken af op basis van hoor en wederhoor. De uitspraak van de Klachtencommissie is bindend. De klachtenprocedure staat in de studiegids vermeld.

Versie februari 2018 Hond InZicht, MvB InZicht – Marleen van Baal